Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE, JÄSENREKISTERI
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Osoite: Paciuksenkatu 19, 00270 HELSINKI
Puhelin: 09 473351
Sähköposti: seija.pohjalainen@allergia.fi
Yhteyshenkilö: Seija Pohjalainen
sekä
Yhdistys: Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry
Osoite: Pihlajatie 34, 00270 Helsinki
Puhelin: 010 2790 992
Sähköposti: toiminnanjohtaja@allergiahelsinki.fi
Yhteyshenkilö: Marja Sillanpää
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenien henkilötietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen mukaisesti
rekisteröidyn itsensä antama suostumus, ja rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus pitää
jäsenistään jäsenrekisteriä. Henkilön suostuessa henkilötietojensa tallentamiseen jäsenrekisteriin
hän suostuu samalla niiden luovuttamiseen valitsemalleen yhdistykselle jäsenrekisteriin
tallentamista varten.
Henkilötietoja kerätään jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden tai palveluiden toteuttamiseksi.
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
aikana ja jäsentietojen ylläpito. Rekisteröidyn henkilötietojen ja allergisiin sairauksiin, ihosairauksiin
ja astmaan liittyvien terveystietojen käsittely perustuvat rekisteröidyn antamaan suostumukseen
jäseneksi liittyessä.
Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän
nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenien henkilö- ja
yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
- Rekisteröidyn syntymäaika
- Rekisteröidyn sukupuoli
- Rekisteröidyn postiosoite
- Rekisteröidyn puhelinnumero
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite- Rekisteröidyn terveyttä koskevat tiedot niiltä osin, kun ne liittyvät allergisiin sairauksiin,
ihosairauksiin tai astmaan
- yhdistys kerää ilmoittautumistiedot liikuntaryhmiä, tietoiltoja, luentoiltoja, matkoja, retkiä ja
muita tapahtumia varten. Nämä tiedot hävitetään tilivuoden alussa ja tilivuoden puolessa
välissä.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n
jäsenrekisterijärjestelmään (KILTA), johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.
Jäsenyhdistyksille lähetettävät ja yhdistyksiltä vastaanotettavat jäsenten henkilö- ja terveystiedot
lähetetään ja vastaanotetaan salattuina lähetyksinä.
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Rekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan ainoastaan jäsenen omalle yhdistykselle jäsenyyteen
liittyvien toimenpiteiden tai palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille
osapuolille.
7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin ja tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on jäsenyhdistyksen jäsen.
Jäsenen pyynnöstä tiedot poistetaan välittömästi, muutoin jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja
säilytetään raportointia ja seurantaa varten seuraavan kalenterivuoden.
Aineistot, joita koskee kirjanpitolaki, säilytetään 6 vuotta.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä kuukauden
kuluessa pyynnöstä; saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Liiton
jäsenrekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai
poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Henkilötiedot toimitetaan postitse tai ne ovat noudettavissa
Allergia-, Iho- ja Astmaliitosta.
10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.11. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Seija Pohjalainen, sähköposti
seija.pohjalainen@allergia.fi
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Seija Pohjalainen
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Paciuksenkatu 19, 00270 HELSINKI
12. Muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on laadittu 22.5.2018.