Tietosuojaseloste toimintaan osallistuvat


TIETOSUOJASELOSTE, yhdistyksen toimintaan osallistuvat


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry

Osoite: Pihlajatie 34, 00270 HELSINKI

Puhelin: 045 1664 900

Sähköposti: toiminnanjohtaja@allergiahelsinki.fi

Yhteyshenkilö:  Camilla Bonden


2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen toimintaan osallistuvien henkilötietoja.


3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus tai joissakin tapauksissa asiakkuussuhteeseen, eli sopimukseen perustuva käsittely. Tiedot kerätään henkilöltä itseltään toimintaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.

Henkilötietoja kerätään yhdistyksen toimintaan liittyvien toimenpiteiden tai palveluiden toteuttamiseksi. Näitä ovat neuvonta, liikuntaryhmät, luennot, tapahtumat, virkistystoiminta, retket ja muu yhdistyksen toiminta.


4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen toiminnassa olevien henkilö- ja

yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

- Rekisteröidyn syntymäaika

- Rekisteröidyn sukupuoli

- Rekisteröidyn postiosoite

- Rekisteröidyn puhelinnumero

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite

- Rekisteröidyn terveyttä koskevat tiedot niiltä osin, kun ne liittyvät allergisiin sairauksiin,

ihosairauksiin tai astmaan. Tietojen antaminen on vapaaehtoista


5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen sähköisesti Yhdistysavain.fi -palvelussa, työntekijöiden tietokoneilla, Officen pilvipalveluissa ja tarvittaessa paperilla. Palveluntarjoajat vastaavat omalta osaltaan aineiston asianmukaisesta ja turvallisesta käsittelystä. Tietoihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka

tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään

henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Työntekijät ovat ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti ja turvallisesti.


6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta toiselle rekisterinpitäjälle.


7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin ja tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot hävitetään toimintakauden päätyttyä tai viimeistään toimintavuoden päätyttyä ja tilinpäätöksen valmistuttua. Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot poistetaan välittömästi.


9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä kuukauden

kuluessa pyynnöstä; saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Omat henkilötiedot on mahdollista noutaa yhdistyksen toimistolta henkilöllisyyden varmentamista vastaan.

Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta, tai sen epäilystä 72 tunnin sisällä valvontaviranomaiselle, paitsi jos loukkaus ei todennäköisesti aiheuta riskiä henkilön oikeuksille ja vapauksille. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös rekisteröidylle, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.


10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen

Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai

työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty

soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja

muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse toiminnanjohtaja@allergiahelsinki.fi tai puhelimitse

045 1664 900.


12. Muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä

tietosuojaseloste on laadittu 3.5.2022.